B2

    [Home: หน้าแรก] [เกียวกับสถาบัน] [บริหาร] [วิชาการ] [บริการ] [ศูนย์สุขบริบาลเสมือนจริง] [ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ] [กิจกรรมการเรียนการสอน]

aboutus light

Free counter and stats for your website on www.motigo.com


lic

ใบอนุญาตจัดตัดตั้งสถาบัน 
      OV1

v

ht

สถาบันวิชาชีพสุขภาพ เป็นสถาบันสุขบริบาล (Health Care) แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นสถาบันแรกที่ใช้ระบบการศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

          เปิดสอนหลักสูตรบริบาลสุขภาพทุกด้าน ที่เน้นการเสริมการเรียนภาษานานาชาติเพิ่มเติม อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปึ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย/มาเลเซีย และภาษาอื่นในประชาคมอาเซียน จัดหลักสูตรบริบาลสุขภาพ ได้แก่ หลักสูตร "การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง" (๕๑๐ ชั่วโมง) หลักสูตร "การดูแลผู้สูงอายุ" (๔๒๐ ชั่วโมง) หลักสูตร "ผู้ช่วยพยาบาล" และหลักสูตรเสริมภาษาต่างประเทศ เน้นหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based Approach) เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

          ทั้งนี้ สถาบันได้กำหนดอุดมการณ์ คือ ภาพเต็มเปี่ยมที่จะดำเนินการให้สำเร็จตามปรัชญา (แนวคิดแนวทางการดำเนินการตามความเชื่อและค่านิยมของสถาบัน) ปณิธาน (ภารกิจหลัก) วิสัยทัศน์ (ภาพความสำเร็จชี้นำ-Guiding images of success) และพันธกิจ (คำมั่นสัญญาที่จำทำให้บรรลุผล) โดยกำหนดเป็น "วัตถุประสงค์" ของสถาบัน เพื่อเป็นเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบัน.

       

 

 

p  

(1) มุ่งจำลอง "ศูนย์สุขภาพเสมือนจริง (Virtual Health Care Center)"

(2)    มุ่งทำบันทึกความร่วมมือ (MoU) และ MOA กับองค์กรสุขบริบาลในชุมชน สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

(3)    มุ่งพัฒนาหลักสูตรสุขบริบาลตามความต้องการของสังคม พัฒนาระบบการสอนสุขบริบาลแบบภควันตภาพ (Ubiquitous Health Care Learning) และผลิตชุดการสอนภควันตภาพ ตามแนวทางที่กำหนดในระบบการสอนภควันตภาพ

(4)    มุ่งจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ ด้วยการสอนภควันตภาพ ผสมผสานแบบออนไลน์ ออฟไลน์ และในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง มากกว่า การฟังอาจารย์บรรยาย

(5)    มุ่งจัดหารแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Health Care (Work Integrated Education) สำหรับบูรณกิจศึกษา และ สหกิจศึกษา

(6)    มุ่งพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา.


โปรดคลิ้กเพื่ออ่านปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และจุดมุ่งหมาย

cpt

cmt

cvt
cvt

cg

 

 
5

w
w
w

meeting

w